Inschrijven Dart/Open Klasse Event 2021 op de HKZV

Het Dart/Open Klasse Evenement wordt gehouden op 10/11 juli 2021. De deelnamekosten zijn € 40 per boot, te voldoen bij aankomst (lunch / catering niet inbegrepen). Meer informatie over het event vind je hier.

(als je geen zeilnummer hebt type dan “geen”)

Algemene voorwaarden (de kleine lettertjes). Door je aan te melden ga je akkoord met deze voorwaarden!

Algemene voorwaarden – Dart/Open Klasse Evenement 10/11 juli 2021
ARTIKEL 1: AANSPRAKELIJKHEID
1.1. Deelname aan het evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De HKZV is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het evenement. Tevens is de HKZV niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen /zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de HKZV toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het evenement.
1.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de HKZV voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de HKZV tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de HKZV ter zake van die schade uitkeert.
1.3. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of nabestaande mochten lijden ten gevolge van het overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
1.4. Deelnemer vrijwaart de HKZV van aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de HKZV toe te rekenen opzet of grove schuld.
1.5. De deelnemer vrijwaart de HKZV voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
1.6. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid.
1.7. Deelnemer respecteert overige deelnemers, medewerkers van de organisatie, vrijwilligers en bewoners in de buurt. De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
1.8. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van het evenement. Deze deelnemer is tevens uitgesloten van deelname aan een volgende editie van dit evenement.
ARTIKEL 2: PORTRETRECHT
Het is mogelijk dat er van de deelnemer op, rond of tijdens het evenement foto’s, geluidsopnamen of videobeelden worden gemaakt. De HKZV kan deze openbaar maken en verveelvoudigen ter promotie van het evenement. De geportretteerde kan alleen publicatie van de foto verbieden als hij daar een redelijk belang bij heeft. Onder redelijk belang valt bijvoorbeeld privacyoverwegingen, het belang om niet publiekelijk belachelijk te worden gemaakt en een financieel belang. Indien u na publicatie bezwaar heeft tegen openbaarmaking van uw foto of geluids- of beeldfragment, of van de persoon wiens belangen u behartigt, neem dan contact op met Sietske Bergsma, secretaris van de HKZV (info@hkzv.nl), voorzien van uw motivatie van uw redelijk belang.
ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS
Door deelname aan het evenement worden persoonsgegevens verwerkt door De HKZV. Deze gegevens worden alleen bewaard voor registratie van deelname en de financiele afhandeling. Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is.